Rijplatenverhuur Deinum B.V.: huren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden   Artikel 1. Toepassing 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Rijplatenverhuur Deinum B.V. als verhuurder en haar medecontractant als huurder worden aangegaan met betrekking tot de verhuur van rijplaten, draglineschotten en overig materieel, hierna te noemen: ‘het gehuurde’.   1.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.   1.3 Deze verhuurvoorwaarden zijn te allen tijde tussen verhuurder en huurder van toepassing, ook indien huurder heeft verwezen naar door hem gehanteer...

Algemene voorwaarden   Artikel 1. Toepassing 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Rijplatenverhuur Deinum B.V. als verhuurder en haar medecontractant als huurder worden aangegaan met betrekking tot de verhuur van rijplaten, draglineschotten en overig materieel, hierna te noemen: ‘het gehuurde’.   1.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.   1.3 Deze verhuurvoorwaarden zijn te allen tijde tussen verhuurder en huurder van toepassing, ook indien huurder heeft verwezen naar door hem gehanteerde voorwaarden en/of de door verhuurder gehanteerde voorwaarden al dan niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.   1.4 De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt is met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen verhuurder en huurder.   Artikel 2. Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend en elke aanbieding is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna die vervalt.   Artikel 3. Overeenkomst 3.1 De huurovereenkomst komt slechts tot stand indien verhuurder een schriftelijke (verhuur)bevestiging heeft afgeven (eventueel per e-mail).   3.2 Huurder wordt geacht met de inhoud van de schriftelijke bevestiging in te stemmen.   3.3 Bij aflevering van het gehuurde door verhuurder (of door een derde) op de overeengekomen afleverlocatie dient huurder of een vertegenwoordiger van de huurder schriftelijk voor ontvangst van het gehuurde te tekenen en zo nodig eventuele op- en aanmerkingen die betrekking hebben op het gehuurde materieel vast te leggen op de huurovereenkomst van verhuurder. Wanneer er op moment van afleveren, huurder of een vertegenwoordiger van huurder niet aanwezig is op de overeengekomen afleverlocatie, wordt huurder geacht akkoord te gaan met de ontvangst en kan huurder nimmer aanspraak maken op afwijkingen van het gehuurde, de ontvangen aantallen en/of vermissing van het verkregen materieel, en/of in rekening gebrachte bijkomende kosten achteraf.   3.4 Indien huurder zelf het transport (of door een derde laat uitvoeren) van het gehuurde van verhuurder uitvoert, zal huurder bij het ophalen van het gehuurde op de opslag van de verhuurder voor ontvangst moeten tekenen en eventuele op- en aanmerkingen die betrekking hebben op het gehuurde materieel vastleggen op de huurovereenkomst van de verhuurder.   Artikel 4. Huurperiode 4.1 De huur wordt aangegaan voor een periode van minimaal één week, hierbij wordt een week gesteld op vijf werkdagen.   4.2 De huur vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip dan wel op het tijdstip waarop het gehuurde of een gedeelte daarvan ter beschikking aan huurder dan wel de vervoerder wordt gesteld.   4.3 De huur eindigt op de datum waarop het gehuurde in zijn geheel en in goede staat door verhuurder is terug ontvangen dan wel de nieuwwaarde van het gehuurde volledig is vergoed.   4.4 De beëindiging van de huurovereenkomst door huurder dient 48 uur van tevoren schriftelijk bij verhuurder te worden gemeld. Deze 48 uur is alleen geldig op werkdagen.   4.5 Tijdens een eventuele huurstop zal de huurperiode niet worden onderbroken, huurder blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het gehuurde.   Artikel 5. Huurprijs en kosten 5.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de vergoeding voor eventuele bijkomende diensten, waaronder laad- en loskosten, transportkosten, tolkosten en kosten voor uitleggen en oprapen van het gehuurde. De huurprijs en eventuele bijkomende kosten zijn exclusief btw.   5.2 Indien er sprake is van een vooraf vastgestelde prijsopgave voor transport, uitleggen en oprapen van het gehuurde, is er maximaal 1 uur per vracht uitleggen of oprapen van het gehuurde bij de prijs inbegrepen, gerekend vanaf aankomst werk.   5.3 Indien het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip door huurder wordt afgehaald of aan huurder kan worden geleverd, is niettemin vanaf die datum de huurprijs en eventuele bijkomende kosten verschuldigd.   5.4 Indien het gehuurde voor het verstrijken van een vooraf overeengekomen huurtijd wordt terug geleverd, blijft de huurprijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.   5.5 Verhuurder heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd daartoe aanleiding geven.     Artikel 6. Levering, transport en risico 6.1 Huurder heeft het recht het gehuurde voor aflevering en op eigen kosten te inspecteren of te laten keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruikmaakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, gebruiksklaar en volgens overeengekomen aantallen, afmetingen en eventuele verdere specificaties te zijn afgeleverd.   6.2 Het gehuurde en gebruik daarvan is gedurende de gehele huurperiode in de zin van art. 4 voor rekening en risico van de huurder.   6.3 Het transport van het gehuurde naar en van de plaats van aflevering met inbegrip van laden en lossen, is voor rekening en risico van huurder.   6.4 Indien het transport van het gehuurde wordt verzorgd of geregeld door verhuurder in opdracht van huurder is verhuurder voor de door haar of door ingeschakelde vervoerder gemaakte fouten niet aansprakelijk.   6.5 Huurder zal zorgdragen voor eventuele toestemmingen en/of vergunningen voor het gebruikmaken van de openbare weg, het nemen van verkeersmaatregelen, het inzetten van een zgn. pijlwagen en financieel aansprakelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen voor alle gevolgschade tijdens de gehele huurperiode in de zin van art. 4 en voor schade in verband met aanvoer, uitleggen, oprapen en afvoer van het gehuurde.   6.6 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het werkterrein op de overeengekomen afleverlocatie goed bereik- en berijdbaar is voor werkverkeer.   Artikel 7. Gebruik 7.1 Huurder is onder meer gehouden tot het voor eigen rekening in behoorlijke en bedrijfswaardige staat houden van het gehuurde, het gehuurde te onderhouden, preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, ook buiten de werkuren, gezien het feit dat huurder een teruggaafplicht heeft, het gehuurde in geen enkel opzicht te overbelasten en/of het voor een ander gebruik aan te wenden, dan waarvoor het gehuurde geschikt dan wel bestemd is.   7.2 Huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen door bijvoorbeeld rijplaten aan elkaar vast te lassen.   7.3 Huurder mag het eigendomsbewijs van verhuurder voor zover aangebracht op het gehuurde, niet verwijderen.   7.4 Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van het gehuurde van verhuurder, zodra het gevaar bestaat, dat een derde het gehuurde gaat beschouwen als eigendom van huurder. Huurder verplicht zich in dat geval de verhuurder onverwijld hierover te infomeren. Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van verhuurder tegenover derden komen voor rekening van huurder.   7.5 Huurder is niet gerechtigd aan derden enig recht op het gehuurde te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten, voorvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.   7.6 Huurder is slechts gerechtigd om het gehuurde te gebruiken op de overeengekomen locatie(s), het verplaatsen van het gehuurde naar een andere locatie is dan ook niet toegestaan. Op zijn verzoek verplicht huurder zich om verhuurder te informeren aangaande de exacte gebruikslocatie van het gehuurde.   7.7 Gebruik van het gehuurde in het buitenland is slechts toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Alle extra risico’s en kosten die uit het vervoer naar en terug alsmede het gebruik in het buitenland voortvloeien, zijn voor rekening van huurder.   7.8 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde nucleair, chemisch, biologisch of op andere wijze ernstig te besmetten of te vervuilen.   7.9 Verhuurder is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.   Artikel 8. Verzekeringsplicht huurder 8.1 Huurder is op verlangen van verhuurder verplicht om tijdens de huur, daaronder inbegrepen het laden en lossen, zorg te dragen voor volledige verzekering van het gehuurde tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging. Verhuurder dient daarbij als uitkeringsgerechtigde te worden opgenomen. Huurder is desgevraagd verplicht de polis en premiekwitanties m.b.t. de verzekering aan verhuurder te tonen.   Artikel 9. Retournering 9.1 Huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer in dezelfde staat en geheel gereinigd ter beschikking van verhuurder te stellen.   9.2 Huurder verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor de teruglevering van het gehuurde, verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen.   9.3 Bij teruglevering dient namens huurder een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, heeft verhuurder het recht het gehuurde af te voeren dan wel in ontvangst te nemen. De aantallen, samenstelling en de staat van het gehuurde zoals geconstateerd wordt door de chauffeur die het gehuurde afvoert, dan wel degene die het gehuurde namens verhuurder in ontvangst neemt zijn/is alsdan bindend.   9.4 In ontvangstneming door verhuurder van het gehuurde bij teruglevering door huurder, laat alle mogelijke aanspraken van verhuurder jegens huurder onverlet.   Artikel 10. Aansprakelijkheid, schade en diefstal 10.1 Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.   10.2 Schade aan het (verontreinigde) gehuurde dient onmiddellijk na ontdekking aan verhuurder te worden gemeld.   10.3 Ingeval van diefstal/vermissing van het gehuurde is huurder verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan verhuurder te melden en van diefstal aangifte te doen bij de politie. Huurder is verplicht een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan verhuurder te overleggen.   10.4 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde toegebracht en door wie of hoe veroorzaakt, ongeacht of huurder zich op overmacht zou kunnen beroepen. Onder schade aan het gehuurde wordt in ieder geval verstaan verlies, diefstal, vermissing, total loss en alle kosten voor herstel of reparatie die door verhuurder moeten worden gemaakt om het gehuurde weer in een naar oordeel van verhuurder vergelijkbare staat te brengen, overeengekomen met de staat voor aanvang van de huur.   10.5 Indien huurder aan verhuurder kenbaar maakt de huur te willen beëindigen en de verhuurder het gehuurde op locatie dient op te halen, verplicht verhuurder zich het gehuurde bij eerste gelegenheid op werkdagen te zullen ophalen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen zoals weersomstandigheden of omstandigheden aangaande terreingesteldheid of vervoerscapaciteit, die het ophalen van het gehuurde vertragen. In die situaties blijft huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde in zijn geheel is opgehaald.   10.6 Reinigingskosten en walskosten worden huurder in rekening gebracht conform de op dat moment geldende tarieven van verhuurder.   10.7 Verhuurder zal bij constatering van vervuiling of besmetting in de zin van art. 7.8 het gehuurde, bij retournering, niet accepteren en het gehuurde zo nodig op kosten van huurder doorsturen naar een door verhuurder nader aan te wijzen plaats en/of locatie. Het gehuurde blijft aldaar voor rekening en risico van huurder.   10.8 Bij diefstal, vermissing, total loss, chemische, nucleaire, biologische of andere ernstige vervuiling of besmetting, verplicht huurder zich de schade aan verhuurder te vergoeden tegen de op dat moment geldende nieuwwaarde, onverminderd de aanspraak van verhuurder op vergoeding van overige door haar geleden schade.     Artikel 11. Betalingen   11.1 Huurder verplicht zich om iedere factuur van verhuurder binnen 30 dagen na factuurdatum aan verhuurder te voldoen zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.   11.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is verhuurder gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, gelijk aan 2 procent per maand.   11.3 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van huurder.   11.4 Indien huurder bij een (termijn)factuur van verhuurder een zogenaamde factuur-/administratiebon wenst, dient deze bon binnen 5 werkdagen na aanvraag bij huurder, in bezit te zijn van verhuurder. Indien deze bon niet binnen de door verhuurder gestelde termijn ontvangen is, behoudt verhuurder zich het recht voor om de (termijn)factuur zonder bon te versturen. Huurder verplicht zich daarna om deze factuur in de zin van art. 11.1 binnen de gestelde termijn te voldoen.   Artikel 12. Zekerheid 12.1 Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde (ook wanneer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd) zekerheid te verlangen, binnen een door hem te stellen termijn, overeenkomstig de eisen van verhuurder voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen van huurder uit de huurovereenkomst.   12.2 De zekerheid blijft alsdan van kracht tot het tijdstip waarop de huur is beëindigd.   Artikel 13. Verzuim huurder  13.1 Er is sprake van verzuim indien huurder: 1) handelt in strijd met enige bepalingen van de huurovereenkomst en de algemene voorwoorden. 2) in staat van faillissement wordt verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem of haar van toepassing wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem of haar enig beslag wordt gelegd of op enige andere wijze buiten staat geraakt om zijn verplichtingen na te komen dan wel de bedrijfsuitoefening staakt of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt.   13.2 In het geval als in het voorafgaande lid bedoeld, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.   Artikel 14. Aansprakelijkheid verhuurder 14.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde of door opzet of grove schuld van verhuurder. Onder gebrek wordt verstaan een aan verhuurder toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds voor levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak voor levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.   14.2 Indien verhuurder bij het laden/lossen en uitleggen/oprapen van het gehuurde gebruikmaakt van een heftruck of andere machine is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor op de laad-/loslocatie veroorzaakte (rij)sporen of andere schade in welke vorm dan ook.   14.3 De aansprakelijkheid van verhuurder is tevens beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.   14.4 De aansprakelijkheid van verhuurder kan nimmer het totaalbedrag te boven gaan dat op basis van de huurovereenkomst door huurder aan verhuurder is verschuldigd. Met een maximum van het bedrag ter hoogte van een termijnfactuur bij lang termijnverhuringen, tenzij de verzekeraar van verhuurder in dat specifieke geval een hoger bedrag uitkeert.   14.5 Huurder zal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde.   14.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf de schadedatum.   Artikel 15. Slotbepalingen 15.1 Verhuurder heeft het recht materieel zoals rijplaten, draglineschotten, enz. bij een derde partij in te huren en deze vervolgens door te verhuren aan huurder. Op dat gehuurde zijn deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.     15.2 De stalen rijplaten van verhuurder zijn enkel en alleen voor verhuur bestemd en zijn landelijk geregistreerd in het Rijplaten Register Nederland, welke wordt beheerd door Recherchebureau Zeeland (vergunning: Pob 1044, ministerie van Justitie en Veiligheid).   15.3 Indien meer dan één (rechts)persoon als huurder optreedt, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de uit de huurovereenkomst voorvloeiende verplichtingen.   15.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.   15.5 Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.   15.6 Alle geschillen in welke vorm dan ook en die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechter, zulks onverminderd de bevoegdheid van verhuurder het geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter.
Lees verder

Draglineschotten

DRAGLINESCHOTTEN VANRIJPLATENVERHUUR DEINUM Draglineschotten: Rijplatenverhuur Deinum uit Friesland verhuurt ze in de grond- weg- en waterbouw (GWW) of bij evenementen als tijdelijke brug, als ondergrond voor rijplaten of bijvoorbeeld voor de stempeling van zware machines. Draglineschotten hebben wij in diverse lengtes en diktes. Rijplatenverhuur Deinum verhuurt tevens oprijschotten / oprijkeggen om de hoogte tussen de weg en draglineschotten te overbruggen. Door onze achtergrond in de GWW denken wij graag met u mee bij de werkvoorbereiding.   Transport en uitleggen draglineschotten Net als...

DRAGLINESCHOTTEN VANRIJPLATENVERHUUR DEINUM Draglineschotten: Rijplatenverhuur Deinum uit Friesland verhuurt ze in de grond- weg- en waterbouw (GWW) of bij evenementen als tijdelijke brug, als ondergrond voor rijplaten of bijvoorbeeld voor de stempeling van zware machines. Draglineschotten hebben wij in diverse lengtes en diktes. Rijplatenverhuur Deinum verhuurt tevens oprijschotten / oprijkeggen om de hoogte tussen de weg en draglineschotten te overbruggen. Door onze achtergrond in de GWW denken wij graag met u mee bij de werkvoorbereiding.   Transport en uitleggen draglineschotten Net als de stalen en kunststof rijplaten kunt u draglineschotten huren vanaf een dag tot een langere periode. Vraag gerust een offerte aan. Rijplatenverhuur Deinum kan zowel het transport als het uitleggen en weer verwijderen verzorgen. Onze trucks zijn voorzien van een zelfrijdend systeem vanaf de kraan voor efficiënt en snel werken. Onze draglineschotten kunt u huren in de volgende afmetingen:   300 x 100 x 10 cm 300 x 100 x 20 cm 400 x 100 x 10 cm 400 x 100 x 15 cm 400 x 100 x 20 cm 500 x 100 x 10 cm 500 x 100 x 15 cm 500 x 100 x 20 cm 600 x 100 x 15 cm 600 x 100 x 15 cm met stalen hoeklijn 600 x 100 x 20 cm 600 x 100 x 20 cm met stalen hoeklijn 800 x 100 x 20 cm 1000 x 100 x 25 cm 250 x 100 x 4/15 cm (oprijschotten/oprijkeggen) 250 x 100 x 4/20 cm (oprijschotten/oprijkeggen)   Neem gerust contact op wanneer u andere afmetingen nodig hebt.
Lees verder

Kunststof rijplaten

KUNSTSTOF RIJPLATEN VANRIJPLATENVERHUUR DEINUM Voor het ‘lichtere’ werk kunt u bij Rijplatenverhuur Deinum kunststof rijplaten huren. Die wegen 60 kg per stuk, hebben handvaten en zijn daardoor ook zonder machine te verplaatsen. Om het verleggen gemakkelijker te maken, kunt u gebruikmaken van onze sleephaken. Kunststof rijplaten zijn heel geschikt om bijvoorbeeld straatwerk en grasvelden te beschermen. Onze rijplaten zijn 300 x 100 x 2 cm en hebben een stroeve en een gladde zijde. Twijfelt u of u kunststof of stalen rijplaten nodig heeft? Neem gerust contact op voor advies. Wij verhuren ook...

KUNSTSTOF RIJPLATEN VANRIJPLATENVERHUUR DEINUM Voor het ‘lichtere’ werk kunt u bij Rijplatenverhuur Deinum kunststof rijplaten huren. Die wegen 60 kg per stuk, hebben handvaten en zijn daardoor ook zonder machine te verplaatsen. Om het verleggen gemakkelijker te maken, kunt u gebruikmaken van onze sleephaken. Kunststof rijplaten zijn heel geschikt om bijvoorbeeld straatwerk en grasvelden te beschermen. Onze rijplaten zijn 300 x 100 x 2 cm en hebben een stroeve en een gladde zijde. Twijfelt u of u kunststof of stalen rijplaten nodig heeft? Neem gerust contact op voor advies. Wij verhuren ook draglineschotten.   Verhuur in Noord-Nederland Rijplatenverhuur Deinum kan tevens het vervoer van de kunststof rijplaten verzorgen. Doordat de rijplaten een gering gewicht hebben, kunt u de platen zelf uitleggen. Rijplatenverhuur Deinum verhuurt vooral in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland en de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Bent u benieuwd naar de huurprijs vraag dan gerust een offerte aan.   Neem contact op
Lees verder

Stalen rijplaten

STALEN RIJPLATEN VANRIJPLATENVERHUUR DEINUM Rijplatenverhuur Deinum is hét adres voor het huren van stalen rijplaten. Wij zorgen dat u altijd schone en vlakke rijplaten krijgt. De afmetingen van onze stalen rijplaten zijn 500 x 150 x 1,4 cm en 500 x 345 x 1,6 cm. U kunt ze bij ons huren voor een dag, een week, een maand en zelfs een paar jaar. Met onze vrachtwagens kunnen wij de stalen rijplaten overal bezorgen. Het werkgebied is voornamelijk Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland en de Waddeneilanden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog). Vraag gerust e...

STALEN RIJPLATEN VANRIJPLATENVERHUUR DEINUM Rijplatenverhuur Deinum is hét adres voor het huren van stalen rijplaten. Wij zorgen dat u altijd schone en vlakke rijplaten krijgt. De afmetingen van onze stalen rijplaten zijn 500 x 150 x 1,4 cm en 500 x 345 x 1,6 cm. U kunt ze bij ons huren voor een dag, een week, een maand en zelfs een paar jaar. Met onze vrachtwagens kunnen wij de stalen rijplaten overal bezorgen. Het werkgebied is voornamelijk Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland en de Waddeneilanden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog). Vraag gerust een offerte aan.   Ook voor advies over stalen rijplaten Wij zijn gespecialiseerd in het vakkundig uitleggen en verwijderen van rijplaten. Onze vrachtwagens met laadkraan kunnen wij vanaf de kraan laten rijden, zodat wij snel en efficiënt kunnen werken. Dat betekent direct voordeel voor u. Bel gerust wanneer u twijfelt over het aantal of het soort rijplaten. Wellicht zijn kunststof rijplaten meer geschikt of is het nodig om draglineschotten te gebruiken. Wij geven u graag advies. Ook kunnen wij meedenken bij de werkvoorbereiding.   Neem contact op
Lees verder
Ons
Bedrijf
in
Beeld
<h4>rijplatenverhuurdeinum.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/stalen-rijplaten/">Stalen rijplaten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/kunststof-rijplaten/">Kunststof rijplaten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/draglineschotten/">Draglineschotten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/aansprakelijkheid/">aansprakelijkheid</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/advies/">advies</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/afstempelen/">afstempelen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/algemene-voorwaarden/">algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/azobe/">azobe</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/besmetting/">besmetting</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/betaling/">betaling</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/bezorgen/">bezorgen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/brug/">brug</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/contact/">contact</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/deinum/">deinum</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/diefstal/">diefstal</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/dikte/">dikte</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/draglineschot/">draglineschot</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/drenthe/">drenthe</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/dronrijp/">dronrijp</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/evenementen/">evenementen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/facebook/">facebook</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/flevoland/">flevoland</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/friesland/">friesland</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/gehuurde/">gehuurde</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/gras/">gras</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/grasmat/">grasmat</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/grond/">grond-</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/groningen/">groningen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/gww/">gww</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/huren/">huren</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/huurder/">huurder</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/huurkosten/">huurkosten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/huurovereenkomst/">huurovereenkomst</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/huurprijs/">huurprijs</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/johannes/">johannes</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/kraan/">kraan</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/kunststof/">kunststof</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/laadkraan/">laadkraan</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/leeuwarden/">leeuwarden</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/lengte/">lengte</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/licht/">licht</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/linkedin/">linkedin</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/locatie/">locatie</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/marsum/">marsum</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/nieuws/">nieuws</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/noord-holland/">noord-holland</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/offerte/">offerte</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/ondergrond/">ondergrond</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/oprapen/">oprapen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/oprijkeg/">oprijkeg</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/oprijschot/">oprijschot</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/overkluizing/">overkluizing</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/project/">project</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/reinigingskosten/">reinigingskosten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/rijplaten/">rijplaten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/rijplatenverhuur/">rijplatenverhuur</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/schade/">schade</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/schoon/">schoon</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/staat/">staat</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/stalen/">stalen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/straatwerk/">straatwerk</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/stroeve/">stroeve</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/tjibbe/">tjibbe</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/total-loss/">total loss</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/transport/">transport</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/transportkosten/">transportkosten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/trucks/">trucks</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/uitleggen/">uitleggen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/vergunning/">vergunning</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/verhuur/">verhuur</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/verhuurbedrijf/">verhuurbedrijf</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/verlies/">verlies</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/vermissing/">vermissing</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/vervoer/">vervoer</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/vervuiling/">vervuiling</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/verwijderen/">verwijderen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/verzekering/">verzekering</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/verzuim/">verzuim</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/vlak/">vlak</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/voorbereiding/">voorbereiding</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/vrachtwagen/">vrachtwagen</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/waddeneiland/">waddeneiland</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/walskosten/">walskosten</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/weetje/">weetje</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/weg-en-waterbouw/">weg- en waterbouw</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/werkvoorbereiding/">werkvoorbereiding</a></li> <li><a href="https://www.rijplatenverhuurdeinum.nl/rel/windmolen/">windmolen</a></li> </ul>